שלום רב וברוכים הבאים לאתר: http://quartz.co.il/ (להלן: "האתר").
אנו, פרסונל ואקיישן פלאנינג בע"מ, מקווים שתיהנו מהגלישה, ואנו עומדים לרשותכם בכל עניין שיידרש.
השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ולתשומת לבכם – השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה:
איננו אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או בגישה לאתר. אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הגולשים באתר לכך שחלק מהמידע והמסמכים המובאים באתר לקוחים ממקורות שאינם בשליטתנו; לפיכך אין אנו יכולים לקבל כל אחריות על הנוסחים והתכנים; בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל הגולש במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי בחברתנו – יהיה המידע המצוי בחברתנו המחייב. כל המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של פרסונל ואקיישן פלאנינג בע"מ. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע, מאמרים וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות הגולש/ת כמו שהם ואין באמור בדפים ולא במידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן עם גורם זה או אחר או להימנעות מביצוע פעולות כאמור וממילא יתכן כי הדבר תלוי בהתקשרות חוזית בין הצדדים. לפני ביצוע כל פעולה, עסקה, השקעה ו/או נטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, יש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלבנטי. בכל מקרה אין התכנים באתר מהווים ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ כזה, וחברה או מי מעובדיה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל אחריות בגין כל פעולה אשר תבוצע או לא תבוצע בהסתמך על תוכנו של אתר זה. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בהכדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ויתכן שמידע המצוי באתר אינו עדכני, למרות שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. אנו לא נהיה אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש/ת עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן לא נהיה אחראים לנזק שייגרם כתוצאה ממעבר באמצעות קישורית ("לינק") לאתרים אחרים ו/או באמור בהם. כמו כן, יש לדעת כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר; אנו לא נהיה אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודות הגולש/ת או מידע שנמסר על ידיו/יה לצד ג' כלשהו, כתוצאה מפריצה זו. עורכי האתר והחברה עשו כמיטב יכולתם לכלול באתר חומר ומידע בעל אמינות ואיכות; המידע שבאתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע ומומלץ לקורא לקבל יעוץ מקצועי אישי בכל עניין הנובע ממידע הכלול באתר זה.

עורכי האתר והחברה לא ישאו באחריות לתוצאות הנובעות מהסתמכות על המידע המתפרסם באתר.
באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר/ת בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב בכל  עת.

חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

האתר ונציגיו לא יישאו בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולשים כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

גלישה נעימה.

מידע ותנאים כללים

 אחריות

השירותים המפורטים באתר זה כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן,

רישום של נוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו.

ידוע לנוסע שתנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים ואף מחייבים אותו.

כל השירותים אותה מציעה חברת פרסונל ואקיישן פלאנינג בע"מ הידועה גם כ – "קוורץ" (להלן תקרא: "פרסונל ואקיישן פלאנינג" ו/או "קוורץ") הנם שירותים הניתנים ע"י גוף שלישי והנה נחשבת כשליח עבור הנוסע או מטעמו כגורם מקשר בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים את אותם שירותים. מובא בזאת לידיעתכם, כי יתכנו מקרים בהם יאלץ בית המלון ו/או מי מנותני השירותים בחו"ל לשנות את המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה זה ידאג הגורם להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה בדומה לשירות שהובטח ללא פיצוי כספי.

שינויי מחירים

שערים, מס דלק, מסי נמל והיטלי מטבע מחירי החבילות נקובים במטבע זר.

תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.

החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער העברות והמחאות לפי הגבוה כחוק, כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם ליום מועד התשלום בפועל.

שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילות.

פרסונל ואקיישן פלאנינג שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות בכל עת.

תוספות דלק, ייקור מסי נמל והיטלים למיניהם יחולו על הלקוח בכפוף לדרישות חברות התעופה הסדירות והשכר, גם במקרה שהתמורה עבור החופשה שולמה בחלקה או במלואה. במקרה זה יהיה הלקוח רשאי לקבל לידיו מידי פרסונל ואקיישן פלאנינג את המסמך המעיד על שינויי המחירים.

דמי ביטול

מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול אצל פרסונל ואקיישן פלאנינג בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח, אם בדוא"ל, בפקס' ו/או במכתב. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.

ביטול מרגע ההזמנה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – – 20% מעלות החבילה לנוסע

ביטול 45 עד 31 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 35% מעלות החבילה לנוסע

ביטול 30 עד 16 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 50% מעלות החבילה לנוסע

ביטול 15 עד 8 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 70% מעלות החבילה לנוסע

ביטול 7 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) עד יום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע

**דמי ביטול המצוינים כאן, בתוקף לכל החבילות אלא אם נשלח ואושר ע"י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים).
במקרה של ביטול ינוכה מחיר כרטיס הטיסה ממחיר החבילה ויחויב בנפרד בהתאם למדיניות חברת התעופה.

ביטול שיתבצע ביום ראשון או ביום שאינו יום עבודה בחו"ל ייחשב לצורך קביעת דמי הביטול, כאילו בוצע יום למחרת.

במקרה בו הלקוח ירכוש ו/או יזמין כרטיס/י טיסה/ות בעצמו (משמע, לא באמצעות פרסונל ואקיישן פלאנינג) מובהר בזאת כי לפרסונל ואקיישן פלאנינג לא תהא כל אחריות, מכל סוג, לעיכוב / ביטול / שינוי במועד טיסה וכל תוצאה הנובעת מכך.

דמי שינוי

דמי שינוי בסך 75$ יחולו על לקוח שהזמנתו אושרה וברצונו לשנות תאריך/מלון ו/או להחליף שם במידה ובקשת השינוי הוגשה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה, זאת בנוסף להפרש הקיים (במידה וקיים) בין החבילות ובתנאי שיש מקום בתאריך/מלון הנבחר.
לתשומת לבך, חברת התעופה עשויה לדרוש תשלום נוסף על מזוודות.

לבירורים ניתן לפנות לאתר האינטרנט הרשמי של חברת התעופה באמצעות מספר ההזמנה של כרטיס הטיסה הרשום על גבי מסמך ההזמנה.

שינוי מדריך / רכב ככל שהדבר ניתן, אם ניתן, יחולו על הלקוח דמי שינוי בסך 50$.

חוק הגנת הצרכן

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או מייל או במסירה אישית ל- פרסונל ואקיישן פלאנינג. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה (שירותים המתבצעים בישראל או יוצאים מישראל כדוגמת טיסה) או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים ו- פרסונל ואקיישן פלאנינג.

דמי טיפול

דמי טיפול המחויבים בחלק מהמוצרים אותם מציעה פרסונל ואקיישן פלאנינג, מייצגים את עלות הטיפול בהזמנה ואינם חלק ממחיר כרטיס הטיסה או החבילה אשר נרכשה דרך פרסונל ואקיישן פלאנינג.

תשלום בגין הזמנה במזומן או העברה בנקאית

הלקוח מתחייב לשלם מקדמה בסך של 20% מסך עלות ההזמנה לאדם (להלן: "תשלום מקדמה"). תשלום היתרה יבוצע בהעברה בנקאית/מזומן עד 60 ימי עבודה לפני היציאה לחופשה.

במקרה של ביטול ההזמנה ישמש "תשלום המקדמה" תשלום עבור דמי ביטול (במידה ומדובר בתשלום יתר יועבר ההפרש ללקוח ואילו אם מדובר בתשלום חסר ישלים הלקוח את יתרת התשלום בגין דמי הביטול תוך 7 ימים).

טיסות

הטיסות הנן טיסות סדירות או טיסות שכר.

כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

במקרה של איחורים בטיסות, לא תהיה פרסונל ואקיישן פלאנינג אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאבדן שרותי קרקע.

זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם.

פרסונל ואקיישן פלאנינג מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת להביא את הנוסעים ליעדם הסופי אך ללא התחייבות לנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה, אף אם שמה של חברה כלשהי מופיע בפרסום.

כל שאר התנאים מופיעים ע"ג כרטיס טיסה.

מובהר בזאת כי במקרה בו הלקוח ירכוש ו/או יזמין כרטיס/י טיסה/ות בעצמו (משמע,לא באמצעות פרסונל ואקיישן פלאנינג) לפרסונל ואקיישן פלאנינג לא תהא כל אחריות, מכל סוג, לעיכוב / ביטול / שינוי במועד טיסה וכל תוצאה הנובעת מכך והאמור בסעיף זה לא יחול על פרסונל ואקיישן פלאנינג.

העברות

בחבילות הכוללות העברות, העברות אינן פרטיות (אלא אם הוזמנו העברות פרטיות),

ואינן ישירות משדה התעופה למלון/דירות, אלא מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיניבוס האוסף/מפזר את הלקוחות במספר אתרים/בתי מלון.

לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER).

משך הנסיעה משתנה והוא מותנה, במזג האוויר ומצב התנועה בדרכים.

במקרה של עיכוב מעבר לסביר, הלקוחות מתבקשים ליידע את ספק ההעברות שפרטיו מצוינים על גבי השובר, או ליידע את פרסונל ואקיישן פלאנינג.

מס מקומי

באתרים רבים נהוג לגבות מהתיירים מס מקומי, מס זה לא נגבה על ידי פרסונל ואקיישן פלאנינג בארץ, ואינו חלק מהשירותים בגינם שילמו הלקוחות, גובה המס המקומי נע בסביבות 1.5-3.5 $ לאדם ליום.

חדרים זוגיים (DBL / TWN)

בבתי מלון רבים ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה.

אין כל אפשרות להבטיח מראש ואין המארגנים אחראיים לסידור המיטות בחדר וטיבם.

נזקים וביטוחים

על הנוסע חלה החובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען.

פרסונל ואקיישן פלאנינג אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען, גנבה, אבדה והוצאות רפואיות. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא, יהיה זה באחריות הבלעדית של הנוסע.

פרסונל ואקיישן פלאנינג אינה אחראית להחזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע"י הנוסע מכל סיבה שהיא.

אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.

ביטולים

המארגנים רשאים לבטל כל חופשה אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועה או מכל שיקול אחר. במקרים אלו תוצע לנוסע חופשה חלופית בתאריך או ביעד אחר, או לחלופין החזר כספי בהתאם לתשלום ששולם בפועל ע"י הנוסע וללא כל פיצוי כספי.

זיכויים והחזרים

לאחר היציאה לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסעת לרבות שיעורים, השכרת ציוד, ארוחות, כניסה לאטרקציות וכיוצ"ב, גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה.

הערות חשובות

במידה ונתקלתם בזמן שהותכם בחו"ל בבעיה כלשהי הקשורה לשהותכם ולחבילה אותם רכשתם באמצעות פרסונל ואקיישן פלאנינג, עליכם ליידע את המלון/המדריך ואת פרסונל ואקיישן פלאנינג, בזמן אמת.

בתי מלון רבים כמו גם נותני שירותים אחרים לא ייבדקו את טענות הנוסעים במידה ולא דווח על התקלה בזמן אמת.

ימי עבודה יחשבו כל אחד מהימים למעט שבת, ראשון, ערבי חג וחג

הדרכה מקומית

פרסונל ואקיישן פלאנינג אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה (לדוגמא הדרכה בסקי, במוזיאונים, בפארקים וכיוצ"ב), לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה, כאשר אינה נלקחת ונרכשת מ – פרסונל ואקיישן פלאנינג (במקרה כזה כל נושא ההדרכה הנו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי / המדריך המקומי).

כבודה ושונות בנושא הטיסה

בשל העובדה שלכל חברת תעופה יש תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט, יש לקבל מהסוכן/ת המטפל/ת תנאים ספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה.

קבלה ופינוי של חדרים, דירות או וילות

בשל העובדה ששעות קבלת / פינוי חדרים משתנה ממקום אירוח אחד למשנהו, יש לוודא קבלת שעות אלו מהסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה.

סמכות שיפוט והתיישנות

מוסכם ע"י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט במחוז באר שבע בלבד.

מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

תשלום ומקדמה בגין הזמנת חופשות

עם אישור ההזמנה תגבה מהלקוח מקדמה בסך של 30% מסך כל ההזמנה.

היתרה תשולם במלואה עד חודש לפני הנסיעה על פי הסדר התשלומים שנבחר על ידי הלקוחות בעת ההזמנה.

דמי ביטול כללי

בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול ע"י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין ובנוסף את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטול

תוקף דרכון ואשרות

על הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה ולשלוח צילומי דרכון עפ"י בקשת סוכן/ת הנסיעות, כל בעיה הנגרמת מהעובדה שלקוח בחר שלא לשלוח צילומי דרכון הנה באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח לוודא שיש ברשותו כל אשרה ו/או מסמכים הדרושים ליציאתו מהארץ וכניסתו לארץ היעד. פרסונל ואקיישן פלאנינג אינה אחראית על נושאים אלו.

קבלת מסמכי הנסיעה

מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע עד לשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל התחייבויותיו בעבור הנסיעה. יובהר, כי השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה.

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מפרסונל ואקיישן פלאנינג או מי מטעמו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

התייצבות לטיסות

לידיעתך, חב' התעופה דורשת בדרך כלל להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.

פרסונל ואקיישן פלאנינג לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה. למען הסר ספר, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה בחזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן על השעה.

שדות התעופה

פרסונל ואקיישן פלאנינג אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. שים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד, על המטוס.

על הנוסע לברר מראש אילו אביזרים לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.

לא תשמע כל טענה ו/או תלונה כלפי פרסונל ואקיישן פלאנינג באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מהבאת אביזרים אסורים אלו.

שביתה

הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו פרסונל ואקיישן פלאנינג אינו אחראי לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון כהגדרתו על פי כל חוק וזאת על פי שיקול דעתה של פרסונל ואקיישן פלאנינג.

כח עליון

פרסונל ואקיישן פלאנינג תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של פרסונל ואקיישן פלאנינג בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. פרסונל ואקיישן פלאנינג ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. פרסונל ואקיישן פלאנינג שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, והכל בכפוף לדין.

כללי

עם ביצוע ההזמנה, לרכישת החבילה ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין פרסונל ואקיישן פלאנינג הסכם לרכישת שירותי נופש, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.

הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה זו מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.

מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם